જનરલ રજીસ્ટર પ્રોગ્રામ

હવે આપની શાળાનું જિ.આર. બનાવો કમ્પ્યુટરાઈઝડ……

 

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

Categories: Uncategorized
 
 

હાજરી પત્રક પ્રોગ્રામ

હવે આપના વર્ગ નું હાજરીપત્રક બનાવો ખુબ જ સરળતા થી આખું વર્ષ …..

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો

Categories: Uncategorized
 
 

પરિણામ પત્રક પ્રોગ્રામ

ધો. ૩ થી ૮ (પ્રજ્ઞા – નોન પ્રજ્ઞા) પરિણામ પત્રક પ્રોગ્રામ

 

આપનું અનુદાન અમારી શાળાનાં બાળકો અભ્યાસમાં મદદરૂપ બનશે.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

Categories: Uncategorized
 
 

કોન બનેગા જ્ઞાનપતિ

KBG4

Categories: KBG

Science E-Book

નમસ્કાર મિત્રો…..

મારા પરમ મિત્ર શ્રી અલ્પેશભાઈ ઘોણીયા દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ધો. ૧૦ –  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ની SCIENCE BOOK(E-BOOK) આપની સમક્ષ મુકતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું.

SCIENCE BOOK ની વિશેષતાઓ :

  • સંપૂર્ણ રંગીન બૂક

  • દરેક પ્રકરણ ની શરૂઆતમાં પ્રકરણના અગત્યના મુદાની નોંધ

  • વિદ્યાર્થીઓને સરળતા થી યાદ રહી જાય તે રીતના  દરેક પ્રશ્નોની સાથે કલર ફોટોગ્રાફ્સ સાથેની છણાવટ

  • દરેક પ્રશ્નોમાં અગત્યના શબ્દો અને વ્યાખ્યાઓ ની નીચે હાઇલાઇટ કલર 

  • પ્રકરણને અંતે વધુમાં વધુ વૈકલ્પિક પ્રશ્ન-જવાબ

વધુ માહિતી અને પ્રકરણ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

Categories: Uncategorized

7th pay arriars 

7 મા પગાર પંચ મુજબ મળતું એરીયર્સ – વિકલ્પ ફાયદો આભાર : દિવ્યેશભાઈ આસોદરીયા

Categories: Uncategorized

રાજકોટ જાહેર રજાઓની યાદી

image

image

Categories: જાહેર રજા

ક્લસ્ટર કક્ષાની એક દિવસીય તાલીમ. ..

image

Categories: તાલીમ

પ્રા. શાળામાં સેનિટેશન સફાઈ બાબતે – રાજકોટ

image

Categories: પ્રાથમિક પરિપત્ર

જૂના પ્રજ્ઞા શિક્ષકોની તાલીમ બાબતે

image

image

Categories: તાલીમ

સઘન ઉપચારાત્મક કાર્ય અંગે

image

image

Categories: ગુણોત્સવ

Create a free website or blog at WordPress.com.