વિદ્યાર્થી પ્રોફાઈલ પ્રોગ્રામ

(પ્રોગ્રામ અપડેશન કાર્ય ચાલુ હોવાથી હાલ પૂરતું ડાઉનલોડ થશે નહી)

ટૂંક સમયમાં અપડેટેડ વર્જન અપલોડ કરવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

Advertisements
Categories: Uncategorized
 
 

જનરલ રજીસ્ટર પ્રોગ્રામ

હવે આપની શાળાનું જિ.આર. બનાવો કમ્પ્યુટરાઈઝડ……

(પ્રોગ્રામ અપડેશન કાર્ય ચાલુ હોવાથી હાલ પૂરતું ડાઉનલોડ થશે નહી)

ટૂંક સમયમાં અપડેટેડ વર્જન અપલોડ કરવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

Categories: Uncategorized
 
 

હાજરી પત્રક પ્રોગ્રામ

હવે આપના વર્ગ નું હાજરીપત્રક બનાવો ખુબ જ સરળતા થી આખું વર્ષ …..

(પ્રોગ્રામ અપડેશન કાર્ય ચાલુ હોવાથી હાલ પૂરતું ડાઉનલોડ થશે નહી)

ટૂંક સમયમાં અપડેટેડ વર્જન અપલોડ કરવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો

Categories: Uncategorized
 
 

પરિણામ પત્રક પ્રોગ્રામ

ધો. ૩ થી ૮ (પ્રજ્ઞા – નોન પ્રજ્ઞા) પરિણામ પત્રક પ્રોગ્રામ

 

આપનું અનુદાન અમારી શાળાનાં બાળકો અભ્યાસમાં મદદરૂપ બનશે.

(પ્રોગ્રામ અપડેશન કાર્ય ચાલુ હોવાથી હાલ પૂરતું ડાઉનલોડ થશે નહી)

ટૂંક સમયમાં અપડેટેડ વર્જન અપલોડ કરવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

Categories: Uncategorized
 
 

કોન બનેગા જ્ઞાનપતિ

KBG4

Categories: KBG

Science E-Book

નમસ્કાર મિત્રો…..

મારા પરમ મિત્ર શ્રી અલ્પેશભાઈ ઘોણીયા દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ધો. ૧૦ –  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ની SCIENCE BOOK(E-BOOK) આપની સમક્ષ મુકતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું.

SCIENCE BOOK ની વિશેષતાઓ :

  • સંપૂર્ણ રંગીન બૂક

  • દરેક પ્રકરણ ની શરૂઆતમાં પ્રકરણના અગત્યના મુદાની નોંધ

  • વિદ્યાર્થીઓને સરળતા થી યાદ રહી જાય તે રીતના  દરેક પ્રશ્નોની સાથે કલર ફોટોગ્રાફ્સ સાથેની છણાવટ

  • દરેક પ્રશ્નોમાં અગત્યના શબ્દો અને વ્યાખ્યાઓ ની નીચે હાઇલાઇટ કલર 

  • પ્રકરણને અંતે વધુમાં વધુ વૈકલ્પિક પ્રશ્ન-જવાબ

વધુ માહિતી અને પ્રકરણ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

Categories: Uncategorized

7th pay arriars 

7 મા પગાર પંચ મુજબ મળતું એરીયર્સ – વિકલ્પ ફાયદો આભાર : દિવ્યેશભાઈ આસોદરીયા

Categories: Uncategorized

રાજકોટ જાહેર રજાઓની યાદી

image

image

Categories: જાહેર રજા

ક્લસ્ટર કક્ષાની એક દિવસીય તાલીમ. ..

image

Categories: તાલીમ

પ્રા. શાળામાં સેનિટેશન સફાઈ બાબતે – રાજકોટ

image

Categories: પ્રાથમિક પરિપત્ર

જૂના પ્રજ્ઞા શિક્ષકોની તાલીમ બાબતે

image

image

Categories: તાલીમ

Blog at WordPress.com.